Welke verplichtingen heeft de werknemer op het gebied van veiligheid

Veiligheid

Ja, u leest het goed: dit artikel gaat over de verplichtingen van de werknemer op het gebied van arbeidsveiligheid. De werknemer heeft namelijk niet alleen het recht om van zijn werkgever te eisen dat hij passende maatregelen neemt om zijn gezondheid en leven te beschermen. Omgekeerd wordt de werknemer ook verantwoordelijk gesteld, waaronder:

  • De werknemers zijn verplicht om hun veiligheid en gezondheid op het werk naar beste kunnen en in overeenstemming met de instructies en instructies van de werkgever te verzekeren.
  • Werknemers zijn verplicht om naar beste kunnen en in overeenstemming met de instructies en instructies van de werkgever de veiligheid en gezondheid te waarborgen van degenen die door hun handelen of nalaten op het werk worden geraakt.
  • De werknemers moeten de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen van elk dreigend significant risico voor de veiligheid en de gezondheid dat zij ontdekken.

Er is één tool waar veel werknemers niet bekend mee zijn: de overbelastingsindicator. Het is beter bekend in de verpleeg- en medische sector, maar staat open voor elke werknemer die op wat voor manier dan ook overweldigd is of zich overweldigd voelt. Hiervoor is geen directe wettelijke basis. Het is echter gebaseerd op het arbeidsrecht, het algemeen burgerlijk recht en het arbeidsbeschermingsrecht.

Indien de werknemer constateert dat hij zijn diensten niet meer alleen kan verlenen op een zodanige wijze dat schade of rechtsovertredingen kunnen worden uitgesloten, dient hij dit onverwijld te melden aan zijn werkgever. Deze is dan op zijn beurt verplicht om de situatie te verhelpen.

Een dergelijke overbelastingsmelding ontslaat de medewerker echter niet van zijn verantwoordelijkheid! Hij moet al het mogelijke en redelijke voor hem doen om schade te voorkomen. Laten we als voorbeeld een gebeurtenis nemen die de werknemer overweldigt. Hij mag dan echter niet zomaar het evenement houden, ook niet na een overbelastingsmelding, als er sprake is van specifiek gevaar voor lijf en leden. De overbelastingsweergave verandert hier niets aan.

Ondersteuningsplicht:

De werknemers moeten samen met de bedrijfsarts en de arbeidsveiligheidsspecialist de werkgever ondersteunen bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk en bij het nakomen van hun verplichtingen in overeenstemming met de officiële voorschriften.
Indien werknemers op grond van concrete bewijzen van oordeel zijn dat de door de werkgever getroffen maatregelen en ter beschikking gestelde middelen onvoldoende zijn om de veiligheid en de gezondheid op het werk te waarborgen en de werkgever klachten van werknemers niet verhelpt, kunnen zij contact met hen opnemen met de bevoegde autoriteit.

Het is deels ook verstandig om het personeel de mogelijkheid te bieden om op cursus te gaan voor wat betreft de veiligheid. Bijvoorbeeld een cursus VCA gevolgd door het VCA examen.

Welke verplichtingen heeft de werknemer op het gebied van veiligheid
Schuiven naar boven